در این مقاله تحلیل سیاسی مورد کندوکاو قرار می‌گیرد و چیزهایی که باید درباره آن دانست .
با این پرسش شروع می‌کنیم که تحلیل سیاسی چیست؟ و به کار چه کسانی می آید؟
برای این منظور پس از طرح کارکرد های عمومی تحلیل سیاسی و نیاز به تحلیل سیاسی انواع تحلیل سیاسی از هم تفکیک می شود و سپس تحلیل سیاسی با انواع دیگر سخن سیاسی مقایسه می‌شود پس از طرح این کلیات که چشم اندازی گسترده از تحلیل سیاسی به دست می‌دهد جزئیات فنی تر مورد بحث قرار می‌گیرد.
ابتدا عناصر تحلیل سیاسی بررسی می شود که عبارتند از خبر و منطق.
سپس منابع تحلیل سیاسی تشریح می‌شود و بر این نکته انگشت گذاشته میشود که در کنار منابعی که برای استفاده در تحلیل سیاسی مورد استفاده قرار میگیرد خود تحلیل سیاسی از پیرامون خود و از جهان ذهنی آدمیان گرفته تا جهان منافع عینی آنها تاثیر می پذیرد.
در میانه راه از تکنیک هایی که برای تحلیل سیاسی مفید هستند سخن به میان می آید برای این مقصود دو تکنیک یعنی تکنیک های تولید و عرضه تحلیل سیاسی به صورت جداگانه همراه با نمونه ها و مثال های متفاوت تشریح خواهد شد.
این مقاله برای فعالینی که در فعالیت های عمومی اعم از سیاسی یا اجتماعی مشارکت دارند و برای کسانی که تلاش می کنند دیگران را در مسیر فعالیتشان هدایت کنند و برای کسانی که در مقام سیاستگذاری تدوین استراتژی هستند راهنمایی عمومی خواهد بود تا از جهان تحلیل سیاسی درکی ملموس‌تر به دست آورند.
اگر خود می‌خواهند به تحلیل سیاسی دست بزنند ملاحظات را در نظر داشته باشند و اگر می‌خواهند مصرف‌کننده تحلیل سیاسی باشند بتوانند آن را ارزیابی کنند.

 

تحلیل سیاسی چیست?
تحلیل سیاسی حوزه های مختلفی را در بر می‌گیرد که لزوماً هم به سیاست به مفهوم خاص آن محدود نمی شود.
مثلا در امور اجرایی و مدیریتی به ویژه در جایی که پای سیاست گذاری در میان باشد تحلیل سیاسی عبارت است:
از تفکیک و تجزیه بازیگران اصلی از همدیگر،
یعنی تحلیل حرف‌هایی که در یک مجموعه یا در یک فرآیند سیاستگذاری دخیل اند؛
با هدف مشخص کردن عناصر تاثیرگذار در رسیدن مجموعه شما یا سیاست‌گذاری‌های شما به هدف؛ و از این طریق اتخاذ شیوه های مناسبی برای تعامل با این بازیگران؛ تا به این ترتیب مسیر رسیدن به هدف ها هموار شود.
اما این صرفاً درک محدودی از تحلیل سیاسی است. تحلیل سیاسی مفهوم وسیع تری هم دارد که ناشی از مفهوم عام تری از سیاست است. به همین دلیل هم اغلب تصور می شود که تحلیل سیاسی به درد سیاستمداران می‌خورد یا به درد کسانی که با سیاست گذاری در گیرند یا به آن علاقه دارند.