تحلیل سیاسی انتخابات

تحلیل های سیاسی بسته به کاری که انجام می‌دهید نیازهای متفاوتی را برطرف می‌کنند.

چگونه تحلیل سیاسی بنویسیم؟

اجازه بدهید با تمرکز بر کسانی که با سیاست سرکاری مستمر دارند، یا می خواهند داشته باشند نگاهی بیاندازیم به نیازهایی که تحلیل سیاسی به آنها پاسخ می دهد:
اگر شما می‌خواهید یک فعال سیاسی یا اجتماعی باشید یعنی کسی که می‌خواهد درگیر امر عمومی باشد یا بشود ناچارید تصویر درستی از صحنه کنش‌ها و واکنش‌های خود داشته باشید.
تحلیل سیاسی به شما کمک می کند، به چنین تصویری دست پیدا کنید تا بازیگر موثری باشید.
گاهی ممکن است شما بخواهید از حد بازیگر صرف بودن فراتر بروید و دیگران را برای حضور در صحنه سیاسی، صحنه های بزرگ یا کوچک، ترغیب کنید تا آنها هم در حد خود فعالیت داشته باشند.
برای این کار نیازمند بسیج و ترغیب دیگران هستید. دعوت به اقدام یا ایجاد کمپین راهیست برای این مقصود، اگر شما فکر می‌کنید بدون تحلیل سیاسی درستی از اوضاع و احوالی که کمپین خود را میخواهید در آن راه بیاندازید میتوانید موفق باشید، بی تردید در اشتباه هستید.
گاهی شما به عنوان کسی که در سیاست حضور دارد، نمایندگی جمع هایی کوچک یا بزرگ را برعهده میگیرید.

در این موارد، کم پیش نمی‌آید که خواه جمعی که به آن تعلق دارید خواه کسانی که با جمع شما سروکار دارند، از شما می‌خواهند نظر یا همان موضع خود را در برابر یک موضوع معین مشخص کنید.
روشن است که بدون داشتن تحلیلی از موضوعی که قرار است درباره آن موضع گیری کنید، ممکن است دچار دردسر شوید یا در بهترین حالت خنثی و بی اثر جلوه کنید.
شما دچار دردسر میشوید اگر موضع‌گیری‌تان به قدر کافی سنجیده و با در نظر گرفتن جنبه‌های مختلف موضوع و مواضع دیگران نباشد.
اگر هم دچار دردسر نشوید ممکن است تنها به بیان چیزهایی بپردازید که برای مخاطب بی فایده است و اثری در عالم خارج ندارد.
نکته بسیار مهم در اینجا این است که در صورتی که شما دائماً مواضع دردسرساز بگیرید از صحنه سیاسی بیرون را نده می شوید و اگر مواضع شما خنثی باشد در صحنه می‌ماند ولی بازیگر مهم این خواهید بود و کسی به شما توجه نخواهد کرد.
سطح دیگری از درگیری در سیاست، ایفای نقش در سیاست گذاری ها یا همان تدوین خط مشی هاست.
سیاست گذاری، راه رسیدن به هدفی معین را تعیین می‌کند.
این سیاست‌گذاری ممکن است در حوزه دولت رخ دهد یا در حوزه جامعه مدنی.
اما در هر حال ناگفته پیداست که سیاست گذاری موفق زمانی میسر می شود که شما درک درستی از فضایی داشته باشید که سیاست‌گذاری قرار است در آن فضا محقق شود.

تحلیل سیاسی برای شما چه می‌کند؟

  1. برای شما امکان شناخت فضای سیاست گذاری بهتر را فراهم می کند؛
  2. به شما کمک میکند طرف های موثر در فرایند تدوین سیاست گذاری را از هم تفکیک کنید؛
  3. منافع هر یک از آن طرف ها و تضادها و توافق هایشان را تشخیص دهید؛
  4. به پیامدهای خواسته و ناخواسته سیاست گذاری های مختلف فکر کنید و در نهایت سیاست بهتری اتخاذ کنید یا تصویب کنید یا پیشنهاد بدهید.

گذشته از مشارکت، ایجاد کمپین، دعوت به اقدام، موضع گیری و سیاستگذاری، سطح عمومی تری از سیاست وجود دارد که با موضوع تعیین استراتژی و راهبرد پیوند خورده است.
شما یا از جمله کسانی هستید که در کار ساختن و ترسیم و تدوین استراتژی دستی دارید، یا ناچارید استراتژی های پیشنهادی را ارزیابی کنید.
بدون داشتن تحلیل سیاسی از اوضاع و احوالی که استراتژی با آن در ارتباط است، نه قادر به ایفای نقش موثر در تدوین استراتژی خواهید بود نه می توانید این استراتژی های پیشنهادی یا موجود را به درستی ارزیابی کنید.